Locatie: IPC - De school - Ouders

International Primary Curriculum

 

Wat is IPC?ipcbrand 1

Het International Primary Curriculum is een integraal, thematisch en creatief curriculum voor kinderen van 4-12 jaar gericht op de creatieve en zaakvakken.  Het IPC is samengesteld met het oog op hoge verwachtingen op het gebied van leren.

Het IPC curriculum

Het IPC curriculum bestaat uit zogenaamde Units. Voor elke bouw zijn speciale units ontwikkeld die aansluiten op de ontwikkelingsfase en belevingswereld van het kind in die periode. Een Unit bestaat uit een centraal thema en heeft een aantal leerdoelen. De leerdoelen stellen vast wat de kinderen moeten weten,  wat ze moeten kunnen en moeten begrijpen. Duidelijk opgestelde leerdoelen helpen bij het lesgeven en leren alsmede bij de toetsing en evaluatie.

De vakinhoudelijke doelen: De vakinhoudelijke doelen hebben betrekking op de kennis, de vaardigheden  en het begrip. Er zijn vakinhoudelijke doelen voor natuur en techniek, ICT, geschiedenis, aardrijkskunde, muziek, lichamelijke opvoeding, kunstzinnige vorming en mens en samenleving.

De persoonlijke doelen: De persoonlijke doelen hebben betrekking op de individuele kwaliteiten en karaktertrekken die voor leerlingen in de 21e eeuw van belang zijn. De persoonlijke doelen helpen die kwaliteiten te ontwikkelen, zodat leerlingen in staat zijn om met verandering in hun leven om te gaan. Er zijn persoonlijke doelen voor: onderzoek, aanpassingsvermogen, veerkracht, communicatie, moraliteit, samenwerking, respect en zorgzaamheid.

De internationale doelen: Het International Primary Curriculum is uniek omdat het leerdoelen definieert die  kinderen helpen verbanden te leggen tussen het geleerde in de klas en de relatie met het eigen land.  Daarnaast leren de kinderen over het perspectief van mensen in andere landen of mensen die een andere blik op de wereld hebben dan zij.

Kennis, vaardigheden en begrip: Alle IPC leerdoelen hebben als uitgangspunt om bij de kinderen kennis, vaardigheden en begrip te ontwikkelen. Omdat kennis, vaardigheden en begrip drie totaal verschillende ontwikkelpunten zijn,  zal ook het aanleren ervan verschillen. De IPC-activiteiten zijn zo ontworpen dat aan verschillende talenten en vaardigheden van kinderen aandacht wordt besteed.

 


 

IPC op basisschool “De Eglantier”

Op basisschool De Eglantier hebben we de volgende keuzes gemaakt om met het IPC om te gaan.

- Door middel van een portfolio wordt per kind, per unit en per vakgebied bijgehouden hoe de verschillende talenten en vaardigheden zich ontwikkelen. Hierbij wordt gekeken naar het leerproces dat het kind doormaakt.  Twee keer in het schooljaar vinden er zogenaamde portfoliogesprekken plaats. Kinderen vertellen dan aan de hand van hun eigen portfolio aan hun ouders wat ze hebben geleerd.

- Door het aanbieden van thematisch onderwijs is er veel ruimte voor de eigen inbreng van kinderen bij de inhoud en vormgeving van het leren. We sluiten aan bij vragen die de kinderen zelf inbrengen en stimuleren hen om zelf de antwoorden te zoeken en te formuleren. Daarbij wordt veelvuldig gebruik gemaakt van coöperatieve werkvormen. Aan het leerstofaanbod in de units voegen we het onderdeel Nederlandkunde toe, zodat het totale aanbod voldoet aan de kerndoelen zoals die zijn vastgesteld in de Wet op het Primair Onderwijs.

- Per thema wordt geprobeerd om een uitstapje te maken buiten de schoolsituatie. Zo worden er bezoeken gebracht aan musea, natuurgebieden en steden.

- Tijdens de IPC lessen wordt er veelvuldig gebruik gemaakt van ICT activiteiten. De leerlingen zoeken bijvoorbeeld informatie met behulp van zoekmachines en aangeboden websites, creëren PowerPointpresentaties of  maken hun eigen filmpjes en fotoreportages. In de groepen 7 en 8 leren de kinderen te werken in een digitaal portfolio. ICT wordt dus niet gezien als een apart vakgebied, maar is verworden tot een wezenlijk en onmisbaar onderdeel van ons onderwijs en draagt bij aan een aantrekkelijke, eigentijdse leeromgeving.

- Voordat aan een nieuwe ‘unit’ begonnen wordt, ontvangt u als ouder(s)/ verzorger(s) een informatiebrief met de uitleg over de inhoud en de leerdoelen. Zo krijgt u een goed idee van welke leerdoelen tijdens het thema centraal staan en bijvoorbeeld ook praktische zaken. Ook worden regelmatig ouders gevraagd om op school iets te komen vertellen of mee te helpen met een activiteit.

Voor meer informatie over IPC verwijzen wij u graag door naar de IPC website:

www.ipc-nederland.nl

 ipc 1